เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

รหัสผ่านที่ดีและแข็งแกร่ง ควรมีตัวอักขระตั้งแต่ 8-20 ตัว โดยใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ร่วมกันในตั้งเป็นรหัสผ่าน. ทดสอบความแข็งแรงของ Password