การสร้างรหัสผ่านที่ดี
(Secure Password Generator)

ไม่ควรใช้รหัสผ่าน (Password) แบบนี้

     - รหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยตั้งให้ครั้งแรก
     - เป็นคำในพจนานุกรม
     - คำที่ตามหลังด้วยตัวเลข เช่น password1, deer2000, john1234 เป็นต้น
     - คำซ้ำ เช่น crabcrab, stopstop, treetree, passpass เป็นต้น
     - ตัวอักษรที่อยู่ต่อกันบนแป้นพิมพ์ เช่น qwerty, 12345, asdfgh,
       fred เป็นต้น
     - ตัวเลขที่เป็นที่รู้จัก เช่น 191, 314159 (pi), หรือ 27182 (e) เป็นต้น
     - สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือคนใกล้ชิด เช่น เลขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์
       ปัจจุบันหรืออดีต รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ วันเกิด ชื่อทีมกีฬาโปรด
       ชื่อสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

การเก็บรักษารหัสผ่าน

     - ต้องไม่บอกรหัสผ่านของตนเองให้ใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะใกล้ชิดกันขนาดไหน
       หรือแม้กระทั่งผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย
       เพราะหากมีกรณีฉุกเฉินผู้ดูแลระบบสามารถตั้งรหัสผ่านได้ไหม่อยู่แล้ว
     - สร้างรหัสผ่านที่ตนเองจำได้ โดยไม่ต้องเขียนบันทีกไว้ที่ใด
     - สร้างรหัสผ่านที่ผู้อื่นเดาไม่ได้

ควรมีความยาวตั้งแต่ 8-14 ตัวหรือมากกว่านั้น และมีส่วนผสมของอักขระทั้ง 4 ประเภทดังต่อไปนี้

     1. สร้าง Password จาก Phrase ที่จําง่าย เช่น ICT is Excellence,
        cms 3456 ready
     2. ใช้อักษรตัวแรกของคําจาก Phrase เช่น I know I can do it better
        for PTT -- > ikicdibfptt หรือ I bet Man U must win
        this season -- > ibmumwts
     3. แทนสระหรืออักษรด้วยตัวเลขหรืออักขระพิเศษ เช่น A แทนด้วย 4 หรือ @ ,
        S แทนด้ว $, E แทนด้วย 3, I แทนด้วย !
     4. กดปุ่ม “Shift” ค้างไว้ขณะที่กดตัวเลขบนแป้นพิมพ์ด้านบน
       เทคนิคนี้จะทําให้ได้อักขระพิเศษมาแทนที่ตัวเลขเช่น หากใช้เบอร์ต่อ 3456 ก็จะได้อักขระ #$%^ แทน
     5. พิมพ์ไทยได้อังกฤษ เทคนิคนี้ให้เรานึกคําหรือวลีที่เปนภาษาไทยแล้วพิมพ์ลงไปบนแป้นพิมพ์เลยโดยไม่ต้องกดเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทย เช่น สู่ความสําเร็จ ก็จะกลายเป็น l^j8;k,legiH0 พีทีทีไอซีที ก็จะกลายเป็น rumumuwv:umu

1. ระบบ ระบบบริการการศึกษา
2. ระบบ ระบบยืนยันตัวตน
3. ระบบลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สายออนไลน์ (Mac Address Online)
4. ระบบลงทะเบียน เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและงานวิจัย (Eduroam)
5. RBRU-VPN ระบบบริการใช้งานเครือข่ายนอกสถานที่
6. บริการลงทะเบียนอีเมลออนไลน์ Google Apps for Education
7. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
8. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
9. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์